Regulamin Klipy


REGULAMIN KONKURSU

 

Kto organizuje Konkurs? Kto jest sponsorem nagród w Konkursie? 

 • Organizatorem Konkursu oraz sponsorem nagród w Konkursie jest INSTREAMLY prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorcą Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953481, REGON: 384862126, NIP: 7010954779, wysokość kapitału akcyjnego 64.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych. 

Czym jest Konkurs? Jakie jest zadanie konkursowe? 

 • Konkurs jest plebiscytem polegającym na wykonaniu przez uczestników zadania konkursowego, którym jest nagranie klipu z transmisji (live stream) prowadzonej przez Uczestnika na platformie twitch.tv. oraz jego publikacja na stronie Konkursu: https://streamerzy.pl/klipy lub https://streamerzy.pl/klipy/all/twitch-team/. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: ‘Wszystkie klipy’ oraz ‘Klipy Twitch Team’. Nagrody przyznawane będą w każdej kategorii oddzielnie. 

Kto będzie oceniał zadania konkursowe? Czym jest głosowanie internautów? 

 • Zadanie konkursowe będą oceniać internauci, którzy muszą być zalogowani (posiadający konto) na stronie streamerzy.pl. Głosowanie następuje przez stronę https://streamerzy.pl/klipy oraz https://streamerzy.pl/klipy/all/twitch-team/.
 • Głosowanie odbywa się poprzez funkcję ‘Oddaj swój głos’ wyświetlaną pod dodanymi klipami.
 • Głosowanie następuje symultanicznie (w tym samym czasie), co zgłaszanie klipów. 
 • Uprawnionym do głosowania jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada konto na twitch.tv. Głosujący ma prawo oddać trzy głosy na trzy osobne klipy w każdej kategorii w każdej z odsłon (iteracji) głosowań. Głosowanie możliwe jest po zalogowaniu się na stronę streamerzy.pl za pomocą konta Twitch.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

 • Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają konto na twitch.tv i opublikują własny klip na kanale na platformie Twitch. Dodatkowo, dla wzięcia udziału w Konkursie w kategorii “Klipy Twitch Team” niezbędne jest bycie członkiem Twitch Team streamerzy.pl (https://streamerzy.pl/twitch-team/). 
 • Organizator dba o to, by przebieg Konkursu był przejrzysty, dlatego w Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób.

Czy uczestnictwo jest odpłatne?

 • Nie, nie jest. Konkurs nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez uczestników żadnych opłat związanych z przystąpieniem do Konkursu. Każdy z uczestników ponosi jednak koszty wykonania zadania konkursowego. 

Jak wziąć udział w Konkursie?

 • Konkurs odbywa się na stronach streamerzy.pl/klipy oraz streamerzy.pl/klipy/all/twitch-team/. Aby wykonać zadanie konkursowe, Uczestnik musi opublikować swój klip/klipy (maksymalnie 3 klipy w miesiącu) na ww. stronach. Publikacja klipu możliwa jest po zalogowaniu się kontem Twitch na stronie streamerzy.pl.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. By stać się uczestnikiem Konkursu należy: 
 • dla obu kategorii: opublikować własny klip (klipy) z platformy twitch.tv. Uczestnik powinien skorzystać z funkcji ‘Wgraj klipy’, następnie podając adres URL do własnego klipu (własnych klipów).
 • dla kateogrii “Klipy Twitch Team”: być członkiem Twitch Team streamerzy.pl ( https://streamerzy.pl/twitch-team/). 
 • Wszystkie zgłoszenia niepełne, z błędami lub zgłoszone po terminach przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegać uwzględnieniu. Datą zgłoszenia przyjmowaną przez Organizatora jest data przesłania prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego (skuteczny transfer danych na serwery Organizatora). 

 

Jakie wymagania musi spełniać opracowanie zadania konkursowego? 

 • Poza elementami określonymi w części Regulaminu „Czym jest Konkurs? Jakie jest zadanie konkursowe?” wystarczy, że klip nie będzie: 
 • zawierać treści wulgarnych, rasistowskich i w jakikolwiek inny sposób uwłaczających kulturze i powszechnie akceptowanym moralnym wartościom;
 • naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym zaś w szczególności przepisów dotyczących ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych osób trzecich. 

Klipy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

 1. Klip może być zgłoszone tylko przez jedną osobę (jednego uczestnika). Nie jest możliwe zgłaszanie opracowań wspólnych.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że jest twórcą klipu oraz, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do klipu. Dodatkowo Uczestnik zapewnia, że klip nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowania nie można wyłączyć, w przypadku naruszenia przez Uczestnika cudzych praw autorskich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie koszty i wydatki związane z podniesieniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub nałożeniem jakichkolwiek obowiązków, w tym zobowiązuje się pokryć uzasadnione honoraria prawników i koszty poniesione przez nich, związane z obroną przed takimi roszczeniami lub przed nałożeniem takich obowiązków.

 

Jak należy przesłać klip?

 • Klip należy przesłać za pośrednictwem funkcji ‘Wgraj klipy’, następnie podając adres URL do własnego klipu (własnych klipów) z platformy twitch.tv.

Jak wygląda przebieg Konkursu?

 • Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Data Czynność Opis
1 października 2022 Ogłoszenie Konkursu oraz otwarcie pierwszej rejestracji Od tego dnia możliwe jest zarejestrowanie się uczestników do pierwszej odsłony (iteracji) głosowań
Przebieg odsłon (iteracji). Do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego Zgłaszanie klipów i ich publikacja
Do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego Głosowanie W tym czasie odbywa się głosowanie internautów dla danej odsłony (iteracji) głosowań 
Do 5 dni od dnia zamknięcia głosowania Publikacja wyników W tym dniu następuje publikacja wyników dla danej odsłony (iteracji) głosowań 
3 dnia od dnia zamknięcia głosowania lub później Wydanie nagród Tego dnia rozpocznie się wydawanie nagród dla danej odsłony (iteracji) głosowań

 

 1. Organizator przewiduje przeprowadzenie 4 odsłon (iteracji) w okresie od października 2022 roku do grudnia 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo:
  1. nieprzeprowadzenia jednej lub większej ilości odsłon (iteracji) w przypadku, w którym ilość zgłoszeń będzie mniejsza niż 5. W takim wypadku Organizator przeprowadzi kolejną odsłonę (integrację) głosowania po przekroczeniu tej liczby;
  2. wcześniejszego zakończenia Konkursu, tj. zmniejszenia ilości odsłon (iteracji). W takim wypadku Organizator przeprowadzi jednak dodatkową odsłonę (iterację) głosowania dla już zgłoszonych klipów. 

O zmianie ilości odsłon (iteracji) Organizator informować będzie za pośrednictwem https://twitter.com/streamerzy_pl. 

 

Co otrzymają laureaci?

 • Laureaci otrzymają następujące nagrody: 
 • Karta podarunkowa dla zwycięzcy w kategorii ‘Wszystkie klipy’;
 • Karta podarunkowa dla zwycięzcy w kategorii ‘Klipy Twitch Team’;
 • Publikacja klipu na profilu streamerzy_pl na twitter.com.
 • Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagród na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagród, zaś rezygnacja z części nagród jest równoznaczna z rezygnacją z całości. W przypadku rezygnacji z nagród Organizator zastrzega sobie prawo ich przekazania uczestnikowi kolejnemu w kolejności, zgodnie ze wskazaniem głosowania internautów. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny. 
 • Nagrody zostaną przekazane w formie cyfrowej (cyfrowe karty podarunkowe).
 • Do każdej nagrody w Konkursie, o ile będzie to wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przyznawana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości należnego podatku dochodowego, która zostanie pobrana w całości na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród. Ta nagroda nie jest wypłacana, lecz odprowadzana na rzecz właściwego urzędu skarbowego. 
 • Warunkiem wydania nagrody jest podanie przez laureata właściwej nazwy kanału na Twitch poprzez zamieszczenie adresu URL do klipu z twitch.com.
 • Organizator kontaktuje się z laureatami za pośrednictwem Twitch (funkcja Szept) lub Twitter (wiadomość prywatna) w celu poinformowania o wygranej oraz pozyskania danych niezbędnych do wydania nagrody. Jeżeli:
 1. w terminie 3 dni roboczych Organizator nie otrzyma wiadomości umożliwiającej przekazanie nagrody; lub
 2. Organizator otrzyma wiadomość z błędem doręczenia (w tym, brak doręczenia); 

Organizator wysyła kolejną wiadomość w ten sam sposób. Wiadomość ta zostanie wysłana najpóźniej 5 dnia od dnia wysyłki pierwszej wiadomości. Jeśli Organizator nie otrzyma odpowiedzi na drugą wiadomość w terminie 3 dni roboczych albo laureat odmówi przekazania danych niezbędnych do wydania nagrody, jest to równoznaczne z rezygnacją z całości nagrody. 

 

Czy można zgłaszać reklamacje związane z Konkursem?

 • Każdy uczestnik może zgłaszać reklamacje związane z organizacją i  przebiegiem Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać na adres streamersglobal.contact@gmail.com, z dopiskiem w treści tytułu wiadomości „REKLAMACJA”. W reklamacji należy podać opis problemu oraz preferowany sposób rozpatrzenia. Dodatkowo, w każdej reklamacji należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Jeśli dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym będą niewystarczające do tego, żeby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację, zgłosi on się do reklamującego o dostarczenie dalszych informacji. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich otrzymania. 

Czy można zostać wykluczonym z Konkursu?

 • Tak, ale dotyczy to sytuacji wyjątkowych. Organizator ma prawo wykluczyć danego uczestnika z Konkursu, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w szczególności zaś w przypadku:
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż uczestnik nie spełnia wymagań formalnych (np. nie ma ukończonych 18 lat);
 • stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu;
 • gdy uczestnictwo danego uczestnika może naruszać zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje oraz, choćby pośrednio, wiązać się z promowaniem wartości niepodzielanych przez Organizatora Konkursu. Dotyczy to, w szczególności, publikowania treści niecenzuralnych, nawołujących do agresji lub zachowań destrukcyjnych, jak i publikowania treści zawierających reklamy, niezależnie od ich formy (w tym, product placement) oraz przedmiotu (w tym, reklama własnych treści); 
 • gdy uczestnik zgłosi sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych, wycofa zgodę na wykorzystanie wizerunku (o ile dotyczy) lub w inny sposób wpłynie na niemożność korzystania z jego danych lub wizerunku dla celów przeprowadzenia Konkursu;
 • wpływania na głosowanie internautów, w tym w szczególności wykorzystywania oprogramowania mogącego zmodyfikować wyniki tego głosowania. 

Czy w Konkursie zbierane są dane osobowe?

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest INSTREAMLY prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorcą Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953481, REGON: 384862126, NIP: 7010954779, wysokość kapitału akcyjnego 64.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych. 
 2. Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych jest dołączony do regulaminu. 

 

Gdzie mogę zapoznać się z regulaminem?

 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także dodatkowo na stronie konkursowej, tj. https://streamerzy.pl/klipy.

Czy coś dzieje się z prawami autorskimi do klipów? Co jeśli na klipie jest wizerunek Uczestnika? 

 1. Tak. W celu opublikowania klipu, przeprowadzenia głosowania internautów oraz promocji Konkursu i Organizatora Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej niegraniczonej terytorialnie licencji do klipu w zakresie  publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania klipu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zaś opublikowania na stronach https://streamerzy.pl/klipy, https://streamerzy.pl/klipy/all/twitch-team/ oraz kanałach social media Organizatora
 2. Uczestnik dodatkowo upoważnienia Organizatora:
  1. do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu klipu;
  2. wyłącznego uprawnienia w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego; 

a także udziela zgody na rozpowszechnienie klipu bez podania autorstwa. 

 1. W przypadku, w którym klip zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w ramach eksploatacji praw autorskich opisanych powyżej. 

 

Czy należy wiedzieć o czymś jeszcze?

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu, o czym poinformuje wszystkich uczestników oraz umożliwi wycofanie się z Konkursu.

 

Klauzula informacyjna 

 

Kto jest Administratorem moich danych? 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest INSTREAMLY prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorcą Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953481, REGON: 384862126, NIP: 7010954779, wysokość kapitału akcyjnego 64.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych („Administrator”).

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych? 

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: streamersglobal.contact@gmail.com.  

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych? 

Dane przetwarzane są:

 1. w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu, w tym komunikacji z uczestnikami, wyłonienia zwycięzców, publikacji informacji o zwycięzcach, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji a także obrony ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu wykonania praw autorskich uzyskanych przez Organizatora w ramach Konkursu. 
 3. w celu wykonania i udokumentowania rozliczeń podatkowych przetwarzanie danych dokonywane jest z uwagi na niezbędność wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora? 

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe: nick profilu Twitch; dla wydania nagrody: imię, nazwisko, adres email, nazwę profilu Steam. W przypadku, w którym klip zawiera wizerunek Uczestnika, także ów wizerunek.

 

Komu przekazywane są moje dane? 

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane również następującym podmiotom:  

 • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora, 
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

 

Jak długo moje dane będą przechowywane? 

Twoje dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili ustania uzasadnionego interesu. Uzasadniony interes związany z przeprowadzeniem Konkursu ustaje wraz z zakończeniem Konkursu. Uzasadnionym interes związany z zabezpieczeniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń trwa do czasu ich przedawnienia. Przedawnienie następuje po sześciu latach, z końcem ostatniego roku kalendarzowego.  

 

Jakie mam prawa? 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 

 1. Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych. 
 2. Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;
 4. Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile 
 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. 
 1. Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych). 
 2. Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.
 3. Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: streamersglobal.contact@gmail.com. Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem? 

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, jednak wiąże się z podaniem danych osobowych. Nie podanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.